Gwybodaeth i Rieni

 • Paratowch eich plentyn ar gyfer cychwyn yn yr ysgol.
 • Rhowch bob anogaeth i’ch plentyn ym mhob peth y mae’n bwriadu ei wneud. Mae pob gwaith ymchwil wedi profi y tu hwnt i amheuaeth bod y cartref lle ceir cariad, diddordeb, sefydlogrwydd ac anogaeth barhaus yn cyfrannu mwy at gynnydd addysgol plentyn nag unrhyw ffactor arall.
 • Sicrhewch fod eich plentyn yn gallu gwisgo’i hun ac yn gallu cyfleu ei anghenion.
 • Gwnewch yn sifir fod eich plentyn yn dod i’r ysgol gyda meistrolaeth dda o iaith.
 • Siaradwch â’ch plentyn yn gyson, darllenwch iddo / iddi bob dydd a dysgwch hwiangerddi a chaneuon iddo / iddi.
 • Gwnewch ymdrech i fynychu cyfarfodydd ysgol a drefnir ar gyfer rhieni. Mae athrawon yn gallu teimlo’n rhwystredig os yw rhieni yn methu yn eu dyletswydd tuag at eu plant.
 • Sicrhewch fod eich plentyn yn dod i’r ysgol yn lân ac wedi ei wisgo’n briodol.
 • Sicrhewch fod gan eich plentyn ffydd ac ymddiriedaeth yn ei athro / athrawes.
 • Codwch o’r gwely’n ddigon cynnar i roi i’ch plentyn gychwyn tawel a threfnus i’r diwrnod. Cofiwch fod brecwast da yn hanfodol er mwyn iddynt ddyfalbarhau a chanolbwyntio drwy gydol y bore. (Mae Clwb Brecwast da iawn yn yr ysgol yn agor bob bore am 8 o’r gloch.)
 • Rydych yn adnabod eich plentyn, felly peidiwch â disgwyl i’r ysgol wneud iddo / iddi ymddwyn yn dda yn sydyn os nad ydych chi wedi llwyddo i wneud hynny yn y cartref.
 • Mae’n rhaid i ysgol fod yn deg â phob un o’i disgyblion, felly, peidiwch â gofyn am driniaeth arbennig megis ‘Gadewch iddo aros i mewn amser chwarae’ neu ‘Dydy hi ddim eisiau mynd i nofio’. Cofiwch, fod peth cydymffurfiaeth yn rhesymol mewn cymdeithas.
 • Dewch i drafod unrhyw bryderon gyda’r athrawon dosbarth – hyd yn oed os ydych o’r farn eu bod yn rhai pitw.
 • Mae’n syniad da i osod enw eich plentyn ar y wisg ysgol. Mae’n anodd dod o hyd i grys chwys heb enw – gall fod yn un o gannoedd!
 • Yn olaf, peidiwch ag ymuno â ‘senedd mynedfa’r ysgol’! Os ydych yn anhapus ag unrhyw agwedd ar fywyd a gwaith yr ysgol byddaf yn fwy na pharod i drafod y mater gyda chi.

 

Information for Parents

 • Prepare your child for school.
 • Encourage your child in all he/she sets out to do. All research has proved beyond a doubt that a home where there is love, interest, stability and continuing encouragement does more for a child’s educational progress than any other factor.
 • Make sure he/she can dress him/herself and make his/her needs known.
 • Make sure that your child comes to school with a good command of language.
 • Talk to your child constantly, read to him/her daily and teach him/her nursery rhymes and songs.
 • Make an effort to attend school meetings arranged for parents. Teachers can become frustrated if pupils fail to do their duty by their children.
 • Make sure your child comes to school clean and suitably dressed.
 • Ensure that your child has faith and trust in his/her teacher.
 • Get up early enough to give your child a calm and ordered start to the day. Remember that a good breakfast is essential to his/her staying power and concentration throughout the morning.( There is a very good Breakfast Club at the school each morning from 8 o’clock.)
 • You know your child, so don’t expect the school to suddenly make him/her well behaved if you haven’t succeeded in doing so at home.
 • A school has to be fair to all its pupils, therefore, please don’t ask for special treatment such as ‘Let him stay in at playtime’ or ‘She doesn’t want to go swimming’. Remember, that some conformity is reasonable in society.
 • Always discuss any concerns with the class teachers – even if you think they are small.
 • It’s a good idea to mark your child’s school uniform. It’s difficult to find a sweatshirt without a name – it may be one of hundreds!
 • Finally, do not join the ‘school rails parliament’! If you are unhappy about any aspect of the school I would be more than happy to discuss the matter with you.

Ysgol Blaenau Application

Ysgol Blaenau Prospectus

Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council