Cymorth Dysgu

Ein bwriad yn Ysgol Blaenau yw :

  • Adnabod pob plentyn sydd angen sylw arbennig er mwyn helpu ei ddatblygiad corfforol, cymdeithasol., emosiynol neu ddeallusol.
  • Sicrhau bod y plant hyn yn derbyn y cymorth priodol er mwyn i bob plentyn elwa o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.
  • Sicrhau bod y plant hyn yn cymryd rhan yn holl weithgareddau’r ysgol.
  • Eich cynnwys chi fel rhieni wrth i ni lunio cynllun gofal ar y cyd er mwyn i chi fod â ffydd yn strategaeth yr ysgol.

Mae disgyblion sydd angen ‘Cymorth Dysgu’ yn cynnwys plant o allu a dawn eithriadol.

** Mae gan yr ysgol bolisi ‘Addysg Arbennig’. Mae croeso i chi drafod y ddogfen hon gyda athro dosbarth / athrawes ddosbarth eich plentyn

 

Learning & Support

Identify all children who need special consideration to support their physical, social, emotional or intellectual development.

  • Ensure that these children are given appropriate support to allow every child access to the National Curriculum.
  • Ensure that these children are fully integrated in all school activities.
  • Involve you as parents in developing a partnership of support, enabling you to have full confidence in the strategy adopted by the school.

Pupils requiring ‘Learning Support’ includes children of exceptional ability and talent.

** The school has a ‘Special Needs’ policy document. You are welcome to discuss this with your child’s class teacher.Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council