Gwrth Fwlio

DIM CROESO I’R BWLI!

 

Agwedd yr Ysgol.
NI fydd bwlio o unrhyw fath, geiriol neu gorfforol, yn cael ei oddef yn ein hysgol. Credwn fod pawb sy’n ymwneud â’r ysgol yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei atal.

Felly:

Bydd yr ysgol yn ymateb yn gadarn ac yn ddiymdroi pan fo bwlio yn cael ei nodi.

Mae sancsiynau amrywiol ar gael i staff, yn dibynnu ar ddifrifoldeb canfyddedig y sefyllfa. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyfeirio at y Pennaeth.
 • Trafodaeth gyda rhieni a phlant.
 • Tynnu gweithgareddau ffafriol / breintiau.
 • Gosod ar ‘Rhaglen Ymddygiad yr Ysgol’
 • Gwahardd o’r ysgol yn ystod amser cinio.
 • Gwahardd o’r ysgol.

 

Cefnogaeth yr Ysgol.

Mae’r ysgol yn:

 • Cefnogi plant sy’n cael eu bwlio.
 • Cynorthwyo bwlis i newid eu hymddygiad.
 • Dangos pryder cyfartal am fwlio ar y ffordd i’r ysgol ac oddi yno.
 • Cofnodi Achosion o fwlio yn ganolog i gynorthwyo gyda monitro ymddygiad yn y dyfodol.
 • Trafod a chynnwys plant yn y ‘Cod Ymddygiad’ dosbarth / ysgol a gytunwyd ac arddangos y rhain yn yr ystafell ddosbarth.
 • Lle bo’n briodol, gofyn am gymorth gan Wasanaeth Cefnogi Anghenion Addysgol Arbennig a’r Seicolegydd Addysg.
 • Cynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu ac asiantaethau perthnasol eraill lle bo angen.

Bydd yr ysgol yn ymchwilio ac yn ystyried yn ddifrifol yr holl achosion drwy:

 • Cyfarfod y rhai sy’n ymwneud â’r achos yn unigol / fel grŵp pan fo hynny’n briodol.
 • Defnyddio pwysau gan gyfoedion i fynd ati i atal bwlio.
 • Cynnwys rhieni yn gynnar yn yr achos.
 • Rhannu’r grwpiau sy’n bwlian pe byddant yn digwydd.
 • Helpu plant i ddatblygu strategaethau cadarnhaol a haeriad pendant i wrthsefyll bwlio.

 

Cyngor Bugeiliol

Plant.

 • Os ydych yn cael eich bwlio DYWEDWCH WRTH RYWUN. Dywedwch wrth eich athro, ffrindiau, rhieni, unrhyw un o’ch dewis. Cewch weld fod pawb yn awyddus i helpu.
 • Er ei bod yn anodd, ceisiwch beidio â dangos i’r bwlis eich bod wedi’ch cynhyrfu.
 • Ceisiwch anwybyddu eu gweithredoedd a’u hymddygiad. Po fwyaf hyderus y byddwch yn ymddangos, y mwyaf pryderus fyddant. Nid yw eu triniaeth ohonoch yn gweithio….. rydych chi’n ennill.
 • Gyda chymorth eich ffrindiau gall fod yn bosibl ynysu’r bwli. Llwfr yw pob bwli. Nid yw yn hoffi bod ar ei ben ei hun.
 • Os ydych yn cael eich bwlio oherwydd eich bod yn wahanol mewn rhyw ffordd i un y bwli / bwlis; lliw croen, iaith, dillad ac ati – PEIDIWCH Â BOD Â CHYWILYDD NEU’N EMBARAS. Trwy fod yn wahanol y gwna pobl y byd yn lle diddorol. BYDDWCH YN FALCH O FOD FELLY!
 • Os ydych yn gwybod y gallai rhai sefyllfaoedd arwain at gael eich bwlio … ceisiwch eu hosgoi, os gallwch. Os ydych mewn perygl … rhowch alwad am help, rhedwch i ffwrdd … nid bod yn wan yw hyn … peth call ydyw.

AC UWCHLAW POB DIM COFIWCH SIARAD Â RHYWUN ….. YN FUAN!

Cofiwch hefyd y gallwch gynorthwyo eraill rhag cael eu bwlio.

 • Peidiwch â sefyll o’r neilltu a gwylio …. Ewch i nôl help.
 • Dangoswch eich bod chi a’ch ffrindiau yn anghymeradwyo.
 • Rhowch gymorth a chydymdeimlad i blant a allai fod yn cael eu bwlio.
 • Byddwch yn ofalus wrth bryfocio rhywun neu gynnig sylw personol .. ddychmygwch sut fyddech chi’n teimlo.
 • Os ydych yn gwybod am unrhyw fwlio difrifol, dywedwch wrth rywun rydych yn ymddiried ynddo. Nid cario clecs yw hyn, gall y dioddefwr fod yn rhy unig neu’n ofnus i ddweud.

 

Rhieni.

Os ydych yn amau bod eich plentyn yn cael ei fwlio chwiliwch am unrhyw un o’r arwyddion:

 • Arwyddion heb eglurhad amlwg o ofid.
 • Amharodrwydd i fynd i’r ysgol.
 • Cwynion rheolaidd am salwch.
 • Teganau neu offer yn mynd ar goll.
 • Ceisiadau am arian poced ychwanegol

Daw’n amlwg bod plentyn yn cael ei fwlio mewn llawer dull a modd. Yn amlwg, mae canfod hyn yn gynnar yn bwysig.

Os ydych yn pryderu … dewch i siarad â ni yn yr ysgol. Cysylltwch â’r Pennaeth. Mae hi yno i helpu ac i wrando.

Mae’n amlwg taw trafod y sefyllfa yn y cartref sy’n ddelfrydol. Efallai y bydd / na fydd eich plentyn yn barod i rannu’r broblem. Efallai y bydd sgyrsiau cyffredinol am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol estyn cyfle i’ch plentyn agor ei galon i chi.

Yn anad dim, sicrhewch fod rhywbeth yn cael ei wneud am y peth. Prin y bydd dweud wrth blant yn syml ‘am roi iddo / iddi gystal ag y byddwch yn ei gael’ yn darparu ateb. Siaradwch â’r ysgol cyn gynted ag y gallwch … er mwyn eich plentyn.

 

Staff.

Gall pob aelod o’r staff chwarae rhan wrth fynd i’r afael â bwlio. Dylai’r pwyntiau canlynol ein cynorthwyo ni i gyd i sicrhau llwyddiant.

 • BOD AR GAEL – ac ar bob adeg yn ei gwneud yn hysbys i blant eich bod yn barod i wrando. Torrwch y ‘Cod Cyfrinachedd’ sy’n aml yn bodoli. Darparwch gefnogaeth ar unwaith trwy drafod unrhyw faterion gyda’r plentyn / plant.
 • YMCHWILIO – Dylai pob digwyddiad gael ei harchwilio cyn gynted ag y bo modd. Byddai cael cyfweliad gyda phob parti dan sylw yn ddelfrydol. Dylai hyn gael ei wneud yn unigol ar y cychwyn. Bydd hyn yn dileu unrhyw berygl o frawychu ac yn cynorthwyo gyda chynhyrchu adroddiad cywir.
 • CEISIO CYMORTH – ni ddylai unrhyw athro deimlo ei fod ar ei ben ei hun. Gellir rhannu’r dasg o reoli digwyddiad o fwlio. Siaradwch ag aelodau eraill y staff, trafodwch y digwyddiad CYN GYNTED AG Y BO MODD gyda Mrs V Roberts. Yn amlwg yr athro sy’n dyst i’r digwyddiad, neu sydd mewn cyswllt beunyddiol â’r plentyn, sydd orau i ddelio â’r sefyllfa. Nid yw hyn yn diystyru cymorth gan bobl eraill.
 • COFNODWCH – rhaid i bob achos o fwlio gael ei gofnodi yn ‘Llyfr Adroddiad am Ddigwyddiad Difrifol’. Dylai troseddwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith hon ac felly hefyd eu rhieni. Gwnewch yn siŵr fod popeth yn cael eu cynnwys – Enwau, disgrifiad o’r digwyddiadau, amseroedd, lleoedd, sylwadau a wnaed gan bawb yn ystod yr ymchwiliad. Gall hyn gymryd amser. Byddwch yn ymwybodol o hynny a cheisiwch gymorth gan Mrs V Roberts.
 • YMATEB – gwnewch yn siŵr bod eich ymateb yn unol â pholisi’r ysgol. Peidiwch ag awgrymu unrhyw gosb na ellir ei gweinyddu. Cadwch at bolisi’r ysgol gam wrth gam, gan gyhoeddi cosb ‘addas ar gyfer y drosedd’. Dyma gyfle perffaith i drafod y digwyddiad gydag eraill. Gellir dweud wrth y troseddwr y bydd yn rhaid iddo aros -‘Rwy’n credu bod angen i ni gyfarfod eto yn nes ymlaen i drafod y mater hwn. Rhaid i chi ddod i’m gweld i / y Pennaeth yn ystod yr egwyl’.
 • DILYNIANT – ni ddylai unrhyw ddigwyddiad gael ei ddiystyru. Unwaith y bydd ymrwymiad wedi’i wneud, dylid ei gynnal. Bydd hyn yn atal bwlio ac annog dioddefwyr. Bydd pawb yn gweld eich bod chi a’r ysgol o ddifrif.

Anti-Bullying

 

BULLIES NOT WELCOME!

 

The School Approach.
Bullying of any form, verbal or physical, will NOT be tolerated in our school. It is our belief that everyone involved with the school shares the responsibility for its prevention.

Therefore:

The school will react firmly and promptly where bullying is identified.

Various sanctions are available to staff, depending on the perceived seriousness of the situation. These include:

 • Referral to Headteacher.
 • Discussion with parents and children.
 • Withdrawal of favoured activities / privileges.
 • Placement on ‘School Behaviour Programme’
 • Exclusion from school during lunchtime.
 • Exclusion from school.

 

The School’s Support.

The school will:

 • Support children who are being bullied.
 • Help bullies to change their behaviour.
 • Show equal concern about bullying to and from school.
 • Record incidents of bullying centrally to assist with future monitoring of behaviour.
 • Discuss and involve children in agreed class / school. ‘Code of Conduct’ and display these in the classroom.
 • Where appropriate request assistance from Special Educational Needs Support Service and Educational Psychologist.
 • Involve the Social Services, Police and other relevant agencies where necessary.

The school will investigate and consider all incidents seriously by:

 • Meeting those involved individually/as a group when appropriate.
 • Use peer pressure to actively discourage bullying.
 • Involve parents at an early stage.
 • Break up bully groups where they may occur.
 • Help children to develop positive strategies and assertion to combat bullying.

 

Pastoral Advice

Children.

 • If you are being bullied TELL SOMEONE. Tell your teacher, friends, parents, anyone you choose. You will find that everyone wants to help.
 • Although it is difficult, try not to show the bullies that you are upset.
 • Try to ignore their actions and behaviour. The more confident you appear, the more worried they will be. Their treatment of you is not working…you are winning.
 • With your friends it may be possible to isolate the bully. Bullies are cowards. They do not like to be alone.
 • If you are bullied because you are different in some way; skin colour, language, clothing etc. to that of the bully/bullies – DO NOT BE ASHAMED OR EMBARRASSED. People being different is what makes the world an interesting place. BE PROUD!
 • If you know that certain situations could lead to you being bullied…avoid them if you can. If you are in danger…call for help, run away…this is not being weak…it’s being sensible.

ABOVE ALL REMEMBER TO TALK TO SOMEONE…..SOON!

Remember too that you can help stop the bullying of others.

 • Don’t stand by and watch …. Fetch help.
 • Show that you and your friends disapprove.
 • Give help and sympathy to children who may be bullied.
 • Be careful about teasing or personal remarks .. imagine how you would feel.
 • If you know of any serious bullying, tell someone you trust. It’s not telling tales, the victim may be too lonely or scared to tell.

 

Parents.

If you suspect that your child is being bullied watch out for any of these signs:

 • Obvious unexplained signs of distress.
 • Unwillingness to attend school.
 • Regular complaints of ill health.
 • Toys or equipment going missing.
 • Requests for extra pocket money

There are many ways for the bullying of a child to manifest itself. Obviously early detection is important.

If you are concerned… talk to the school. Contact the Head teacher. She is there to help and listen.

Discussing the situation at home is obviously ideal. Your child may/ may not be willing to share the problem. General conversations about things happening in school may open up your child.

Above all, make sure something is done about it. Telling children to simply ‘give him / her as good as you get’ is seldom the answer. Please talk to the school as soon as you can… for your child’s sake.

 

Staff.

All members of staff can play a part in combating bullying. The following points should assist us all to achieve success.

 • BE AVAILABLE – at all times make it known to children that you are ready to listen. Break the ‘Code of Secrecy’ that often exists. Provide immediate support by discussing any issues with the child /children.
 • INVESTIGATE – Every incident should be investigated as soon as possible. An interview with every party concerned is ideal. This should be done individually at the outset. This will remove any danger of intimidation and assist with the production of an accurate report.
 • SEEK ASSISTANCE – no teacher should feel that they are alone. The task of managing an incident of bullying can be shared. Talk to the other members of staff, discuss the incident AS SOON AS POSSIBLE with Mrs V Roberts. Obviously the teacher witnessing the event, or being involved with a child is best positioned to deal with the situation. This does not rule out assistance from others.
 • RECORD – every incident of bullying must be recorded in the ‘Serious Incident Report Book’. Offenders should be made aware of this fact and so should their parents. Make sure everything is included – Names, description of events, times, places, comments made by all parties during the investigation. This can take time. Be aware of that and seek assistance from Mrs V Roberts.
 • RESPOND – make sure that your response is in line with school policy. Do not suggest any punishment that cannot be administered. Stick to school policy taking it step by step, issuing punishment ‘fit for the crime’. Here is a perfect opportunity to discuss the incident with others. The offender can be told to wait –‘I think we need to meet again later to discuss this matter. Report to me/the Head teacher etc. at break time’.
 • FOLLOW IT UP – no incident should be allowed to disappear. Once a commitment has been made, it should be maintained. This will discourage bullies and encourage the victims. Both parties will see that you and the school mean business.


Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council