Gwybodaeth am Ysgol Blaenau

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, mae mynd i’r ysgol am y tro cyntaf yn gam mawr iawn ym mywyd eich plentyn ac i chwithau hefyd. Rydym eisiau gweld y pontio hwn o’r cartref i’r ysgol neu o ysgol i ysgol yn digwydd mor rhwydd â phosibl. Taer ddymunwn y bydd y prosbectws hwn o gymorth; fodd bynnag, nid oes yr un prosbectws a all ateb eich holl gwestiynau, felly dewch i ymweld â’r ysgol gyda’ch plentyn a gweld drosoch eich hun pa mor hapus y mae’r plant a pha mor dda y maent yn gweithio gyda’u hathrawon.

Rydym yn falch iawn o’n disgyblion yn Ysgol Blaenau. Bob blwyddyn daw llawer o ymwelwyr i’r ysgol ac yn aml maent yn dweud wrthym iddynt sylwi ar ymddygiad da ein disgyblion, a pha mor gwrtais ydynt. Mae’r ysgol yn falch o’i henw da, am iddi fwrw gofal dros bob plentyn yn unigol, o ran lles y disgyblion a’r ddarpariaeth addysgol.

Mae’r cyfleusterau a’r cyfleoedd dysgu estynedig a gynigir yn Ysgol Blaenau yn ardderchog ac mae’r nifer o weithgareddau a gynigir i’r disgyblion yn sicrhau eu bod yn dod yn ddysgwyr gydol oes effeithiol.

Mae’r ysgol yn derbyn sawl cais am gyngor ar sut i baratoi plant ar gyfer y trosglwyddiad hwn. Rwy’n gobeithio bod yr awgrymiadau canlynol yn ddefnyddiol. Maent ymhell o fod yn gynhwysfawr ac rwy’n sicr y gallwch chwithau hefyd ychwanegu syniadau gwerthfawr eich hun. Mewn partneriaeth, rwy’n sicr y gallwn roi i’ch plentyn y cychwyn gorau i’w fywyd yn Ysgol Blaenau.

Rwyf o’r farn y bydd i ni gyflawni’r gorau ar gyfer eich plentyn yn unig drwy gydweithrediad agos rhwng y cartref a’r ysgol. Heb gynnwys rhieni yn y gwaith hwn, mae ein tasg yn llawer mwy anodd ac yn llai pleserus. Rwyf yn gobeithio y byddwch yn cymryd diddordeb helaeth yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol ac y byddwch yn ei annog i wneud pob ymdrech i ddysgu a phwysigrwydd hyn yn ddiweddarach mewn bywyd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich tywys o gwmpas Ysgol Blaenau, fel y gallwch ganfod yr ethos tawel, cyfeillgar ac ysgogol drosoch eich hun.

Mrs. Vanessa Roberts

Pennaeth

 

About Blaenau School

Entering the school for the first time is a very big step in your child’s life as well as your own. We want this transition from home to school or from school to school to be as smooth as possible. Hopefully, this website and our prospectus will help, however, if you have any outstanding questions, please visit the school with your child and see for yourself how happy the children are and how well they work with their teachers.

We are very proud of the pupils at Ysgol Blaenau. Every year we have many visitors to the school and frequently they make comments about how well our pupils behave and how courteous they are. The school is proud of its reputation for concern for the individual child, both in terms of welfare and educational provision.

The facilities and extended learning opportunities offered at Ysgol Blaenau are excellent and the many activities offered to the pupils ensure that they become effective lifelong learners.

The school receives many requests in relation to preparing children for this transfer. I do hope some of the following suggestions prove useful. They are far from conclusive and I’m sure you too will have valuable ideas of your own to add. In partnership, I’m sure we will be able to give your child the very best start to his/her life at Ysgol Blaenau.

I believe we can only achieve the best for your child by close co-operation between home and school. Without the involvement of parents, our task is that much more difficult and less enjoyable. I hope that you will take a close interest in what you child is doing in school and will encourage learning and its importance in later life.

We look forward to showing you around Ysgol Blaenau, so that the calm, friendly and motivating ethos can be experienced first hand.

Mrs. Vanessa Roberts

Head Teacher

Ysgol Blaenau Application

Ysgol Blaenau Prospectus

Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council